บรรยากาศการเรียนการสอน

MATHEMATIC FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูสมถวิล ลิ้มเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูอัญชลี โชติพนาพันธ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูณิชาภา ชุนสิทธิ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูสุชาดา วิจักษณ์โยธิน
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูสัณฐิตา ตันประเสริฐ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูกชกร เกียรติศรศรี
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูวิชชานนท์ สภากาญจนาพร
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูชวพร ลาภทวี
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูพัชริดา กฤษณะ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูพิริยธรณ์ มณฑลกาญจน์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูขวัญกมล ภู่เกษ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูชนิดาภา คำตา
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux