บรรยากาศการเรียนการสอน

MATHEMATIC FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูเบญจวรรณ สัตตะพันธ์คีรี
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูสุพรรณี ขำต้นวงษ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูณิชาภา
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูสุชาดา วิจักษณ์โยธิน
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูสัณฐิตา ตันประเสริฐ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูสมถวิล ลิ้มเจริญ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูกชกร เกียรติศรศรี
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูนิภาพร ปิยะโอฬาริก
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
คุณครูวิชชานนท์ สภากาญจนาพร
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณครูอัญชลี โชติพนาพันธ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux